Bestil forårsudgaven med advarselsdokumentet her

Fra socialdemokrati til nyliberalisme

Hvordan forstås samfundsudviklingen? Gennem ideer, aktører og konkrete processer eller gennem diskurser, ledelsesteknikker og projekter til social dannelse? NY TID Svein Hammer henter to bøger, der er i forhold til hinanden (den ene hans egen).

(Maskinoversat fra Norsk af Gtranslate (udvidet Google))

I december 2017 tildelt Gratis ord stipendium til to projekter med mange ligheder. Min første tanke var: "Måske skulle de forenes i en bog?" Nu var der imidlertid to bøger, begge udgivet i efteråret. Den ene er skrevet af Ola Innset og har fået titlen Vendingen på markedet. Nyliberalismens historie i Norge. Den anden er skrevet af mig og kaldes Socialdemokrati versus nyliberalisme. Norsk regerende kunst og social dannelse 1814–2020.

Hver af os har forsøgt at sige noget klogt om, hvordan Norge har ændret sig fra et socialdemokratisk til en nyliberal orden. Hvor Innset er en historiker med vægt på økonomisk politik, er jeg en sociolog med interesse for en bredere dannelse af samfund og mennesker. Vores øjne fejrer lejlighedsvis i forskellige retninger, men ikke mere end vi ofte berører det samme landskab.

Vi kritiserer begge forestillingen om, at neoliberale ønsker at frigøre markedskræfterne helt frie, og at de reducerer mennesket til et egoistisk, beregnet væsen. Dette er en karikatur, skriv både Innset og jeg. I stedet ser vi nyliberalisme som et bevidst projekt, der former virkeligheden, rodfæstet i viljen til at give markedstænkning og konkurrencemekanismer større plads i samfundet. Mange ligheder, med andre ord, men også væsentlige forskelle.

To bøger med et fælles synsfelt

Ola Insets bog er opdelt i «Forhistorie (1935–1967)», «Omslaget (1968–1980)» og «Reform (1981-2007)». Sådan trin for trin indikerer, at vi står over for en historiker, der ønsker at fortælle, hvad der er sket, hvilke skuespillere og begivenheder, der har været vigtige, hvordan forskellige aktører har præsenteret deres argumenter – og hvilke ideer det alt sammen er rodfæstet i.

- reklame -

Neoliberalisme forstås her som ideologi, det vil sige et sammenhængende sæt ideer, der danner grundlaget for politisk handling. Dette sæt ideer er belyst og afklaret. Samtidig anerkender Inset, at historien ikke har udviklet sig så konsekvent og utvetydigt, som ideologibegrebet antyder – og tilføjer, at nyliberalisme også kan forstås analytisk, hvor den økonomiske politik har ændret sig fra 1970'erne og fremefter. En udvikling, der har taget form gennem forskellige hændelser, problemer og foreslåede løsninger – men der er stadig grund til at sige, at ændringerne har haft en nyliberal karakter.

Min bog er også opdelt i tre dele. Historien om ledelseskunsten danner en ramme, som jeg bruger til at præsentere «det socialdemokratiske Norge» og «det nyliberale Norge». Linjerne er trukket helt tilbage til gamle østlige ideer om hyrdens kraft og derfra og videre fra Jesus og den katolske kirkes indviklede apparat til at lede mennesker til fødslen af ​​moderne regerende kunst. Dette åbner for andre nuancer end Insets bog.

Vi kritiserer begge forestillingen om, at neoliberale vil frigøre markedskræfterne helt gratis.

I bogen er skuespillerne tonet ned, belyser jeg diskurser snarere end ideologier. En diskurs defineres ikke som en fast pakke af ideer, men snarere som en bevægende strøm, der kan opstå gennem helt forskellige ideer, koncepter og måder at tale midlertidigt på, at interagere med hinanden. Dette gør det lettere at forstå den dynamiske, komplekse virkelighed, hvor både socialdemokrati og nyliberalisme er en del.

Innset og jeg går ad mange af de samme stier, men jeg prøver at fortolke, hvordan de to diskurser for social dannelse fungerer – via udvalgte sager med særlig vægt på boligpolitik, miljøpolitik og videnpolitik.

En økonomisk verden?

Havde det været muligt at forene disse to bogprojekter? Ola Insets vigtigste bidrag ville så være, at han går tættere på skuespillerne, deres ideer og intentioner end mig. Konkrete faktorer, der er vigtige for den nyliberale vending af økonomisk politik, belyses detaljeret.

Han diskuterer strukturen i økonomifaget, hvilken slags professionelt filter fagfolkene ønskede at producere viden igennem, og hvilke mål de ønskede at måle den økonomiske udvikling mod. Undervejs møder vi Bretton Woods-systemet og OECD, Mont Pelerin Society, Chicago-økonomer og vindere af Sveriges Riksbanks pris i økonomisk videnskab til minde om Alfred Nobel samt teoretiske ideer relateret til monetarisme, økonomi på udbudssiden og Public Choice-teori.

Gennem denne pakke med ordninger, aktører og teorier danner Innset et kulisse for de bevægelser, der opstod med den internationale økonomiske krise i 1970'erne. Akutte problemer stimulerede fagfolk til at søge efter løsninger tilpasset en verden i forandring. Som Innset skriver, var der meget famlende i ukendte landskaber, men resultatet var stort set en drejning i retning af at give øget styrke til markedsprocesser – som derefter blev fremført gennem 1980'erne og 1990'erne. Det var ikke en ligetil proces, men den havde sine konsekvenser.

De faktorer, som Innset koncentrerer sig om, åbner op for professionel diskussion: "Den moderne verden er en økonomisk verden", skriver han. Mit svar er, at han har for stærk vilje til at omfavne alt inden for begrebet økonomi. Hvis vi ser på udviklingen af ​​nationale samfund i det 1800. århundrede såvel som globaliseringen i nyere tid, kan meget omfavnes via et økonomisk filter – men vi skal ikke tage dette så langt, at politik, lov, teknologi og samfund forsvinder til et økonomisk konceptuelle apparater?

Et andet emne Inset understreger mere end mig er demokratisering. Hans argument er, at kun når arbejderbevægelsen vandt regeringsmagt kunne den sociale økonomi formes demokratisk og med forankring i flertallet af befolkningens vilje. Hans noget retoriske punkt synes her at hvile på en stiltiende forudsætning om, at statsmagt udgør et rent redskab til demokrati med den virkning, at der etableres en total opposition mellem den demokratiske stat og markedsmagt. Men det er næppe så simpelt, man ser dette med rødder i den franske tænker Michel Foucaults analyse af den moderne regeringskunst og dens forskellige magtteknikker.

Socialdemokrati og nyliberalisme

Min vigtigste tilføjelse ligger i brugen af ​​udtrykket "regeringsmæssighed". Dette er faktisk et ordspil, der på både fransk og engelsk fletter de to ord "kontrol" og "mentalitet" ind i hinanden. Gennem ordspillet bliver vi opmærksomme på, hvordan specifikke ledelsesteknikker (for eksempel planlægningsinstrumenter, udbudsordninger, præstationsmålinger) er en del af et gensidigt samspil med vores tanker og ideer om, hvordan et samfund dannes. Samtidig omfatter begrebet «regeringsmæssighed» noget mere, nemlig hvordan moderne samfundsudvikling formes i mødestedet mellem myndighedernes ledelsesambitioner og forskellige aktørers ledelse af sig selv.

For eksempel vil nationale nyliberale tiltag for at øge andelen af ​​elektriske biler kun lykkes i det omfang, folk tilpasser deres eget forbrugsmønster.

Insets udtalelse om "demokratisk, politisk regeringsførelse" kan fremstå som en idyllisering af statsmagt.

Socialdemokrati og nyliberalisme former både samfund og mennesker efter deres respektive spor. For eksempel fremhæver jeg, hvordan socialdemokratisk udformning af samfundet har taget en klar "paternalistisk" tilgang, en stærk vilje til at gribe ind og forme os alle – fra nationale velfærdssystemer til, hvordan folk indrettede og brugte deres huse. Det var en stærk vilje til magt, der udfoldede sig her, som legitimerede sig selv ved at være demokratisk og tjene det gode.

På baggrund af dette kan Insets præsentation af "demokratisk, politisk regeringsførelse" synes at være en idyllisering af statsmagt. Jeg tror, ​​min forfatterkollega ville have haft gavn af en grundig undersøgelse af den førnævnte Foucault-analyse. Både Foucaults 1979-foredrag om nyliberalisme og foredragene fra 1978 om den ændrede vej for kunst til klassisk liberalisme.

Udbudsordninger og præstationsmålinger

Indsigten antyder for eksempel, at neoliberalernes afvisning af en rationel, planlagt social udvikling indebærer et brud med oplysningens progressive, liberale idealer om menneskeskabte fremskridt. Men ifølge Foucault er en afvisning af total rationalitet, overblik og planlægning begyndelsen på den liberale regeringskunst – da dette giver mulighed for indirekte regering – på afstand og via-via. I nutidens neoliberale verden støder vi på dette i form af for eksempel udbudsordninger eller præstationsmålinger med tildeling af gode resultater. Gennem sådanne ledelsesteknikker fører myndighederne os alle ind i en «konkurrencestilling», hvor aktørernes egne vurderinger og profitmaksimerende valg forventes at forme samfundets udvikling.

Sådan udvikles et web af stat og marked. Staten danner det rum, inden for hvilket markedsmekanismerne fungerer, på samme tid som disse mekanismer repræsenterer en kontinuerlig impuls til at ændre den måde, staten fungerer på. I stedet for enkle skel mellem stat og marked, demokrati og kapitalisme, skal man gå ind i analysen af ​​regeringsmæssighed for at forstå, hvordan nyliberalisme også er en kompleks "ledelsesteknologi".

Indsigten koncentrerer sig mest om økonomisk politik. Men vi står over for to samfundsformende projekter: Socialdemokratiets ambitioner har omfavnet mennesket i alle dets facetter. De nyliberale ledelsesteknikker spreder til gengæld konkurrencemekanismen i alle kroge og kroge i samfundet – effekten er, at flere og flere situationer (hvad enten vi befinder os i bolig, miljø, skole, børnehave eller sundhedsfelt) omfavnes af beregningslogikken.

Er konklusionen her, at Innset og jeg skulle have skrevet en fælles bog?

Statens magt og styringsteknikker

Er konklusionen her, at Innset og jeg skulle have skrevet en fælles bog? Vi kunne sandsynligvis gøre det, men på samme tid er det klart, at vi ikke kun ser på lidt forskellige ting, men også at vores respektive øjne er forskelligt kalibreret.

Indsigten er orienteret mod ideer, aktører og konkrete processer og antyder gennem sin forståelse af politisk regeringsførelse en stærk tro på (demokratisk) statsmagt. Jeg er mere orienteret mod diskurser, styringsteknikker og projekter for samfundsmæssig dannelse – og har en liberal, måske lidt anarkistisk impuls i mig, hvilket betyder, at jeg ikke giver mig fuldstændig til samtalen om politisk styring.

Vores to bøger indeholder en passende fordeling af mødepunkter og forskelle og bør derfor være velegnede til yderligere diskussion om, hvordan vores nuværende virkelighed skal forstås.

Svein Hammer
Hammer er en dr.polit. i sociologi og regelmæssig korrekturlæser i Ny Tid.
Etik / Hvilke etiske principper ligger bag de første vaccinestik?Bag myndighedernes vaccinationsstrategi er et etisk kaos.
Krønike / Norge på toppen af ​​Europa inden for nationalisme?Vi hører konstant, at Norge er verdens bedste land, men det er ikke nødvendigvis tilfældet for langt størstedelen af ​​nordmænd og mennesker, der flytter hit.
Filosofi / Ulyd! En modstandsfilosofi (af Frédéric Gros) Hvorfor, hvor, hvornår og hvor længe er vi lydige?
Mytologier / Den himmelske jæger (af Roberto Calasso)I Calassos fjorten essays befinder vi os ofte mellem myte og videnskab.
Kina / Den tavse erobring. Hvordan Kina underminerer vestlige demokratier og reorganiserer verden (af Clive Hamilton og Mareike Ohlberg)Det vides, at Kina under Xi Jinping har udviklet sig i en autokratisk retning. Forfatterne viser, hvordan effekten har spredt sig i resten af ​​verden.
Nawal el-saadawi / Nawal El-Saadawi – i memorandumEn samtale om frihed, ytringsfrihed, demokrati og eliter i Egypten.
Nekrolog / Til minde om Nawal El-SaadawiKompromisløst talte hun imod magten. Nu er hun væk, 89 år gammel. Forfatter, læge og feminist Nawal El-Saadawi skrev til NY TID fra juni 2009.
Debat / Hvad er sikkerhed i dag?Hvis vi ønsker fred, skal vi forberede os på fred, ikke på krig. I de foreløbige partiprogrammer er ingen part på Stortinget for nedrustning.
Filosofi / Politisk filosofi om sund fornuft. Bånd 2,… (af Oskar Negt)Oskar Negt spørger, hvordan den moderne politiske borger blev til i kølvandet på den franske revolution. Når det kommer til politisk terror, er han klar – det er ikke politisk.
Selvhjælp / Overvintring – Kraften til hvile og tilbagetog i vanskelige tider (af Katherine May)Med Wintering har Katherine May projiceret en forlokkende, essayistisk selvhjælpsbog om kunsten at overvintre.
Krønike / Tag ikke højde for, hvilken skade vindmøllerne kan forårsage?Har vindkraftudvikleren på Haramsøya groft forsømt? Det mener ressourcegruppen, der siger nej til lokal udvikling af vindmøller. Udviklingen kan forstyrre radarsignaler, der bruges i lufttrafikken.
Den mimetiske kraft / Beherskelse af ikke-mestring i smeltetiden (af Michael Taussig)Efterligning af en anden er også en måde at få magt over den portrætterede person på. Og hvor ofte ser vi en efterligning af kosmos ved en bar i en mørk sidegade?
- Annonce -

du kan måske også lideRelaterede
Anbefalede